Moje doświadczenie zawodowe pokazuje, że separacja i rozwód często są ze sobą mylone i nie jest jasne jakie konsekwencje ma jedno a jakie drugie. Tymczasem są to dwie różne instytucje prawa cywilnego również we Włoszech. Postaram się przekazać w poniższym artykule, na czym ta różnica polega właśnie w prawie włoskim.

Separacja czy rozwód?

Separacja i rozwód to bardzo różne pojęcia zarówno w prawie polskim jak i włoskim; w większości przypadków jedno jest konsekwencją drugiej, lecz istnieją okoliczności, w których można natychmiast skorzystać z rozwodu i przypadki, w których po okresie separacji para decyduje się na powrót do siebie.
Separację można postrzegać jako okres pauzy i refleksji, który służy zrozumieniu, czy małżonkowie chcą wrócić do siebie, czy nie. W tym okresie (który po reformie we Włoszech trwa 6 miesięcy) zobowiązania małżeńskie uważa się za zawieszone (także wierność), ale nie można ponownie wyjść za mąż.
Natomiast rozwód polega na ostatecznym rozwiązaniu małżeństwa i może zostać stwierdzony przez sędziego dopiero po upływie okresu separacji.
Zatem główna różnica polega na tym, że podczas separacji nadal pozostaje się małżeństwem i można się pogodzić w dowolnym momencie. Natomiast rozwód na zawsze przekreśla więź małżeńską.
Zarówno w separacji, jak i rozwodzie małżonek znajdujący się w słabszej sytuacji ekonomicznej ma prawo do otrzymania alimentów, natomiast sytuacja dzieci nie podlega zmianom.

Jaka jest różnica między rozwodem a separacją w świetle prawa włoskiego?

Rozwód i separacja mają bardzo różne konsekwencje w odniesieniu do prawa włoskiego np. przy przejściu na emeryturę, dziedziczeniu itp.:

zasiłek alimentacyjny / rozwodowy dla małżonków: zarówno w przypadku separacji, jak i rozwodu, ekonomicznie słabszy były małżonek jest uprawniony do otrzymywania alimentów na utrzymanie;

zasiłek na dziecko: zarówno w przypadku rozwodu, jak i separacji oboje rodzice są zobowiązani do utrzymania swoich dzieci proporcjonalnie do ich możliwości ekonomicznych. Prawa dziedziczne również pozostają nienaruszone;

renta rodzinna: w przypadku separacji pozostaje prawo do otrzymania renty rodzinnej (emerytury z INPS odziedziczonej po małżonku). Emerytura przysługuje również dla byłego małżonka po rozwodzie wtedy, gdy ten był beneficjentem zasiłku rozwodowego i nie zawarł ponownego małżeństwa;

dziedziczenie: w trakcie separacji prawa dziedziczne są zachowane, lecz znikają po rozwodzie.

Różnica między separacją a rozwodem w związku z dziećmi.

W prawie włoskim dzieci, zwłaszcza nieletnie, są zawsze chronione, niezależnie od tego, czy rodzice są w trakcie rozwodu czy separacji. W tym przypadku nie ma żadnej różnicy: oboje małżonkowie pozostają zobowiązani wobec swoich dzieci, zarówno ekonomicznie, jak i edukacyjnie.
Oboje będą musieli ustalić, z kim będą mieszkać dzieci, kiedy i jak długo będą widzieć drugiego rodzica. Ponadto małżonek nie zamieszkały z dziećmi będzie musiał płacić drugiemu rodzicowi alimenty na utrzymanie dziecka.
Jeżeli nie dojdzie do porozumienia w tych kwestiach, niezbędny jest pozew do Sądu który ustali wszystkie kwestie po wysłuchaniu stron i wybierze najkorzystniejsze rozwiązanie dla dziecka. Zasiłek alimentacyjny ustala się jednak na podstawie ilości dzieci, ich potrzeb i możliwości ekonomicznych zobowiązanego małżonka.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Często słyszymy o separacji z orzeczeniem o winie, która polega na uznaniu przez sędziego rozpadu małżeństwa za odpowiedzialnością jednej ze stron.
Klasyczny przykład to zdrada która jest przyczyną zakończenia związku.
Małżonek, w tym przypadku, traci prawo do zasiłku – który różni się od alimentów, służących do zagwarantowania minimalnych środków na przeżycie, traci także prawa spadkowe.

Podział majątku

Komu zostanie przyznany wspólny dom?
Pierwsza konsekwencja separacji dotyczy wspólnoty majątkowej, która we Włoszech ulega natychmiastowemu rozwiązaniu, jeżeli małżonkowie przyjęli ją w dniu ślubu.

Jeden ze sporów, który występuje najczęściej w przypadku separacji, dotyczy domu. To Sędzia decyduje któremu z małżonków zostanie przyznany dom po separacji, starając się przede wszystkim chronić małoletnie dzieci. Jeżeli małżonkowie nie mają dzieci, sędzia sprawdza czy dom jest wspólną własnością, czyli czy jest zarejestrowany na obojga małżonków, czy też stanowi wyłączną własność jednego z nich (np. po odziedziczeniu od rodziców). W pierwszym przypadku można domagać się podziału domu, natomiast w drugim przypadku nieruchomość pozostaje dla właściciela lub, jeśli są dzieci, dla rodzica któremu zostały powierzone dzieci.

Zapraszamy na konsultacje w sprawie rozwodu we Włoszech. 

+39 348 694 1377 | info@emiliakruk.com