fundusze europejskie we włoszechW dziedzinie doradztwa biznesowego oferujemy usługę wyszukania europejskich funduszy odpowiednich dla potrzeb Twojej firmy.

Doradztwo skierowane jest zarówno do firm rozpoczynających działalność (start-up), które potrzebują środków na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia działalności, jak i do firm już działających na rynku, które chcą się rozwinąć lub otworzyć na nowe rynki aby pozostać konkurencyjnymi.

 

 

buiness plan Canvas

Przykład modelu business plan Canvas, Alex Osterwalder

 

Konkursy do programów unijnych o dofinansowania zawierają opis programu i jego zasoby finansowe, procedurę i warunki składania wniosków, kwotę wkładu finansowego z U.E., minimalne wymagania dotyczące uczestnictwa i kryteria wyboru. Aby uzyskać dostęp do funduszy, konieczne jest przedstawienie propozycji projektu bezpośrednio do Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej.

 

Wysyłając nam swój projekt, gwarantujemy poufność, podpisując klauzule o zachowaniu poufności, analizujemy projekt i identyfikujemy program zgodny z wymogami firmy.

Zapewniamy wsparcie w przedstawieniu zgłoszenia do konkursu, przygotowujemy dokumentację i oferujemy pomoc przez cały proces wstępny. Przy otrzymaniu funduszu, pomagamy naszym klientom w raportowaniu wydatków i ich certyfikacji.

 

Oprócz funduszy unijnych zarządzanych przez Komisję Europejską (poprzez programy takie jak „Horyzont 2020”, „Kreatywna Europa”, „Life”, EASI, COSME), monitorujemy również projekty dofinansowania dla przedsiębiorstw na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Ponad połowa środków unijnych jest przydzielana za pośrednictwem pięciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Funduszami tymi zarządzają wspólnie Komisja Europejska i kraje U.E.

Fundusze strukturalne i inwestycyjne koncentrują się na pięciu obszarach:
  • badania naukowe i innowacje
  • technologie cyfrowe
  • wspieranie gospodarki niskoemisyjnej
  • zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi
  • małe przedsiębiorstwa.
Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne to:
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – wspomaga wyważony rozwój w różnych regionach UE;
  • Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – wspiera realizowane w całej Europie projekty związane z zatrudnieniem oraz inwestuje w kapitał ludzki Europy – pracowników, młodych ludzi i wszystkie osoby poszukujące pracy;
  • Fundusz Spójności – wspiera projekty w dziedzinie transportu i ochrony środowiska w krajach, w których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca jest niższy niż 90 proc. średniej unijnej;
  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – jego zadaniem jest zaradzenie konkretnym problemom, z jakimi zmagają się obszary wiejskie w UE;
  • Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR).

 

dotazioni finanziarie 2014-2020

Based on ESIF 2014-2020 FINANCES PLANNED DETAILS May 17, 2019,

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/n6pb-g38m