Fundusze Europejskie we Włoszech - emiliakruk.com

Fundusze Europejskie we Włoszech

W dziedzinie doradztwa biznesowego oferujemy usługę wyszukania europejskich funduszy odpowiednich dla potrzeb Twojej firmy.

Doradztwo skierowane jest zarówno do firm rozpoczynających działalność (start-up), które potrzebują środków na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia działalności, jak i do firm już działających na rynku, które chcą się rozwinąć lub otworzyć na nowe rynki aby pozostać konkurencyjnymi.

Fundusze Europejskie we Włoszech - emiliakruk.com

Przykład modelu business plan Canvas, Alex Osterwalder

Konkursy do programów unijnych o dofinansowania zawierają opis programu i jego zasoby finansowe, procedurę i warunki składania wniosków, kwotę wkładu finansowego z U.E., minimalne wymagania dotyczące uczestnictwa i kryteria wyboru. Aby uzyskać dostęp do funduszy, konieczne jest przedstawienie propozycji projektu bezpośrednio do Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej.

Biznes we Włoszech – pozyskiwanie Funduszy Europejskich

Wysyłając nam swój projekt, gwarantujemy poufność, podpisując klauzule o zachowaniu poufności, analizujemy projekt i identyfikujemy program zgodny z wymogami firmy.

Zapewniamy wsparcie w przedstawieniu zgłoszenia do konkursu, przygotowujemy dokumentację i oferujemy pomoc przez cały proces wstępny. Przy otrzymaniu funduszu, pomagamy naszym klientom w raportowaniu wydatków i ich certyfikacji.

Oprócz funduszy unijnych zarządzanych przez Komisję Europejską (poprzez programy takie jak „Horyzont 2020”, „Kreatywna Europa”, „Life”, EASI, COSME), monitorujemy również projekty dofinansowania dla przedsiębiorstw na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Ponad połowa środków unijnych jest przydzielana za pośrednictwem pięciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Funduszami tymi zarządzają wspólnie Komisja Europejska i kraje U.E.

Fundusze strukturalne i inwestycyjne koncentrują się na pięciu obszarach:

  • badania naukowe i innowacje
  • technologie cyfrowe
  • wspieranie gospodarki niskoemisyjnej
  • zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi
  • małe przedsiębiorstwa.

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne to:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – wspomaga wyważony rozwój w różnych regionach UE;
  • Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – wspiera realizowane w całej Europie projekty związane z zatrudnieniem oraz inwestuje w kapitał ludzki Europy – pracowników, młodych ludzi i wszystkie osoby poszukujące pracy;
  • Fundusz Spójności – wspiera projekty w dziedzinie transportu i ochrony środowiska w krajach, w których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca jest niższy niż 90 proc. średniej unijnej;
  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – jego zadaniem jest zaradzenie konkretnym problemom, z jakimi zmagają się obszary wiejskie w UE;
  • Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR).
Dotazioni Finanziarie - emiliakruk.com