Rodzic jest zobowiązany do płacenia alimentów, których wysokość ustala sędzia podczas separacji / rozwodu lub jest ustalona w umowie podpisanej przez strony.

Prawo do alimentów przysługuje każdemu dziecku, niezależnie od tego, czy urodziło się w małżeństwie, czy w konkubinacie. Dziecko ma prawo do opieki, moralnego wsparcia i edukacji, według jego umiejętności, naturalnych skłonności i aspiracji.

Jeśli posiadamy już tytuły wykonawczy uzyskany w polskim Sądzie, możemy przeprowadzić postępowanie egzekucyjne alimentów bezpośrednio na terenie Włoch.

Proces wykonawczy może dotyczyć zajęcia rachunków bankowych, jeśli je znamy, lub np. wynagrodzenia za wykonywaną pracę, jeśli dłużnik jest legalnie zatrudniony.

Jeśli nie posiadamy powyżej wymienionych informacji, w celu przeszukiwania zarówno rachunków bankowych, jak i pracodawcy możliwe jest ustanowienie specjalnej procedury przed Prezesem sądu w miejscowości, w której ma być przeprowadzone postępowanie egzekucyjne, który upoważnia do weryfikacji na podstawie tytułu wykonawczego.

Jeśli jednak posiadamy już rachunki, procedura jest ułatwiona: możliwe jest natychmiastowe powiadomienie dłużnika o tytule egzekucyjnym i następne zajęcie jego konta bankowego.

W jaki sposób jest ustalana wysokość alimentów przez Sąd?

Alimenty są ustalane z uwzględnieniem całkowitego dochodu rodziny i potrzeby zapewnienia ochrony słabszego ekonomicznie małżonka i dzieci poprzez wyrównanie dochodów, które mogą wpłynąć na poziom życia w momencie ustania związku małżeńskiego.

Podział dochodu rodziny ma zatem na celu przywrócenie warunków ekonomicznych przed separacją lub rozwodem, zgodnie z zasadą „równości”, tak aby umożliwić rodzicom utrzymanie (w granicach dopuszczalnych zobowiązanego małżonka, który musi być w stanie zapewnić odpowiednio również swoje utrzymanie) oraz taki sam poziom życia jaki istniał w czasie małżeństwa.

Także wysokość alimentów zależy od: dochodu każdego z małżonków; miesięcznego czynszu nieruchomości lub, jeśli nieruchomość jest własnością, zostanie wyłączona z dochodu i przypisana dochodom małżonka któremu zostanie przyznane mieszkanie; liczby dzieci pozostających na utrzymaniu i mieszkających razem.

 

Czy można obniżyć wysokość alimentów?

W dowolnym momencie, gdy sytuacja finansowa jednej ze stron uległa zmianom, zawsze można wystąpić do sędziego i uzyskać od niego zawieszenie lub obniżenie kwoty alimentów na rzecz byłego małżonka (i / lub małoletnich dzieci lub dorosłych którzy nie są jeszcze samowystarczalni). Innymi słowy – można wystąpić do Sądu o  aktualizację kwoty i uwzględnienie zmienionych warunków ekonomicznych stron, które uległy zmianom od pierwszego wniosku / pozwu o alimenty. Konieczne będzie zatem uzyskanie orzeczenia sądowego, które może zezwolić na zmianę poprzednich warunków ekonomicznych; dzieje się tak dlatego, że osoba zobowiązana do zapłaty alimentów nie ma prawa do samodzielnego zmniejszenia lub zawieszenia płatności. Można wnioskować o zmianę kwoty alimentów poprzez:

– postępowanie przed sędzią w przypadku uzasadnionych przyczyn zmian ekonomicznych w porównaniu z poprzednim ustaleniem – dzieje się tak w przypadku braku porozumienia między małżonkami;

– porozumienie między małżonkami (nawet bez uzasadnionego powodu), drogą  negocjacji wspomaganych przez adwokata.

 

Czy niepłacenie alimentów na dziecko może zakończyć się procesem karnym?

Nie płacenie alimentów może stanowić również przestępstwo, w granicach określonych w art. 570 włoskiego kodeksu karnego, który karze każdego, kto „uchyla się od obowiązków związanych z odpowiedzialnością rodzicielską”, karą pozbawienia wolności do jednego roku lub grzywną, ustanawiając łączne stosowanie kar wobec tych, którzy „powodują brak środków na utrzymanie dla małoletnich lub niezdolnych do pracy”.

Jest to zatem przestępstwo, które nie występuje w każdym przypadku nie płacenia alimentów na dziecko ustalonych przez sędziego, lecz tylko wtedy kiedy brak alimentów materialnie pozbawia małżonka lub dzieci do środków utrzymania, pozbawiając uprawnionych do podstawowych potrzeb życiowych.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.emiliakruk.com/pl/prawo-rodzinne/.